view mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt @ 1350:096411233fce

Add /roster item_toggle_lock (suggested by Wolfram S.)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 10 Nov 2007 22:14:57 +0100
parents 033a9402bb61
children acf5bbdddfc0
line wrap: on
line source


 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search bud
 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|text]

Polecenie służy do zarządzania listą kontaktów.
Dostępne parametry:

/roster bottom
 Skacze na koniec listy kontaktów
/roster top
 Skacze na początek listy kontaktów
/roster up
 Porusza się w górę w liście kontaktów
/roster down
 Porusza się w dół w liście kontaktów
/roster group_prev
 Przejdź do poprzedniej grupy w rosterze
/roster group_next
 Przejdź do następnej grupy w rosterze
/roster alternate
 Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po poleceniach typu "/roster unread_first")
/roster unread_first
 Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
/roster unread_next
 Skacze do następnej nieprzeczytanej wiadomości
/roster search "osoba"
 Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
/roster display [mask]
/roster hide_offline
 Ukrywa niedostępnych
/roster show_offline
 Pokazuje niedostępnych
/roster toggle_offline
 Włącza/wyłącza niedostępnych
/roster item_lock [jid]
 Zablokuj wyświetlanie elementu rostera, tak aby był widoczny cały czas (bez względu na jego status)
/roster item_unlock [jid]
 Odblokuj wyświetlanie elementu rostera, element będzie widoczny ze względu na jego status
/roster item_toggle_lock [jid]
/roster hide
 Ukrywa całą liste kontaktów
/roster show
 Pokazuje listę kontaktów
/roster toggle
 Włącza/wyłącza listę kontaktów
/roster note [-|text]
 Ustawia/aktualizuje/usuwa notatkę o użytkowniku.
 Jeśli nie podano "text", notka aktualnego elementu jest wyświetlana -- jeśli jesteś w "status buffer", wszystkie notatki są wyświetlane.
 Jeśli jako "text" podano "-", notatka jest kasowana.