view mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents bd8424067efe
children 6352c9a79845
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list

Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.

/event #N|* accept
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
/event #N|* ignore
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
/event #N|* reject
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
/event list
 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń