view mcabber/doc/help/pl/hlp_otrpolicy.txt @ 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents
children
line wrap: on
line source


 /OTRPOLICY
 /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)

Wartość "." może być używana jako skrót oznaczający aktualnie wybrany kontakt.

/otrpolicy
 Wyświetla ustawienia polityki OTR w buforze statusu.
/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
 Ustawia politykę OTR (domyślną lub dla podanego "jid").

 Wartość 'plain' nie powinna być używana, gdyż uniemożliwia otrzymywanie i wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości OTR.

 Jeżeli zostanie wybrana wartość 'manual', ty albo twój rozmówca musi jawnie rozpocząć (np. poleceniem /otr start) szyfrowanie OTR.

 Wartość 'opportunistic' powoduje automatyczne włączenie szyfrowania OTR w przypadku klientów, które na to pozwalają(wysyłana jest specjalna sekwencja znaków na końcu nieszyfrowanej wiadomości, by to sprawdzić). Należy zauważyć, że w tym trybie pierwsza wiadomość będzie zawsze nieszyfrowana.

 W przypadku wybranej wartości 'always' wszystkie wysyłane wiadomości będą szyfrowane. W momencie wysłania pierwszej wiadomości niezaszyfrowanej mcabber spróbuje utworzyć kanał OTR. Gdy otrzymasz wiadomość, że kanał został utworzony, prześlij pierwszą wiadomość jeszcze raz. Jeżeli w tym trybie ktoś będzie wysyłał do ciebie wiadomości nieszyfrowanym tekstem, będziesz mógł je odczytać, ale nie zostaną one zapisane w historii.