view mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt @ 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents bf1a83644998
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynającą się od ukośnika '/'.
Flaga "-n"  oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.