view mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt @ 1288:bd8424067efe

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 27 Aug 2007 12:04:54 +0200
parents 8bbc764139ef
children ec5d5a9fef76
line wrap: on
line source


 /BUFFER [clear|close|close_all|purge]
 /BUFFER [top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
 /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]

Polecenie pozwalające zarządzać buforem rozmowy. Dzięki niemu możemy np. przeszukać bufor rozmowy w poszukiwaniu podanego wyrazu, możemy wyczyścić zawartość bufora itp.

/buffer clear
 Czyści okno rozmowy
/buffer close
 Czyści cały bufor rozmowy i zamyka aktualne okno z rozmową
/buffer close_all
 Czyści wszystkie bufory rozmów i zamyka okna z rozmowami
/buffer purge
 Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
/buffer top
 Skacze na sam początek bufora rozmowy
/buffer bottom
 Skacze na sam koniec bufora rozmowy
/buffer up [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek do góry (domyślnie: pół ekranu)
/buffer down [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek w dół (domyślnie: pół ekranu)
/buffer date "data"
 Skacze do pierwszej linijki, która posiada datę "data" w buforze rozmowy (format daty: "YYYY-mm-dd")
/buffer % n
 Skacze do pozycji %n w buforze rozmowy
/buffer search_backward tekst
 Szuka w tył "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer search_forward tekst
 Szuka w przód "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer scroll_lock
 Blokuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_unlock
 Odblokowuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_toggle
 Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze