view mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt @ 1288:bd8424067efe

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 27 Aug 2007 12:04:54 +0200
parents
children 18f1f82303ce
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (status wildcard (color|-)|clear)

Polecenie 'color' pozwala zarządzać kolorami ekranu w sposób dynamiczny.

/color roster clear
 Usuwa wszystkie reguły w rosterze.
 Kolory wszystkich elementów rostera zostaną ustawione na kolor domyślny.
/color roster status wildcard color
 Ustawia regułe koloru (lub nadpisuje, jeśli już taka istnieje).
 'status' zawiera wszystkie statusy elementów rostera, które będą pasować do reguły lub * dla wszystkich statusów.
 'wildcard' to zakres JIDów (np. mikael*)
 'color' to kolor, którego chcemy użyć.
 Jeśli 'color' ustawimy na wartość -, reguła jest usuwana.
 Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierany jest kolor z ostatnio stworzonej (nie nadpisanej) reguły.