view mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt @ 1288:bd8424067efe

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 27 Aug 2007 12:04:54 +0200
parents 3296ab75d8f3
children 5d7c5d8e7540
line wrap: on
line source


 /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [opis]

Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
Jeśli jako jid podasz ".", aktualnie wybrana osoba zobaczy wybrany status.
Porada: to polecenie jest zastępowane przez polecenie "/status".  Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
Porada: jid może zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).