view mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt @ 1708:de75b9774f86

Update documentation
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 08 Feb 2010 22:13:45 +0100
parents 3296ab75d8f3
children 6352c9a79845
line wrap: on
line source


 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]

Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.

/request last
 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
/request ping
/request time
 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
/request vcard
 Żąda Vcard od danej osoby
/request version
 Żąda zwrócenia wersji klienta danej osoby