view mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt @ 2331:e872a169fb6e default tip

Add colorcli theme
author Jonas Jared Jacek <mail@jonas.me>
date Wed, 04 Sep 2019 13:38:55 +0200
parents 6352c9a79845
children
line wrap: on
line source


 /MODULE load|unload [-f] module
 /MODULE info module
 /MODULE [list]

Włącza, wyłącza lub wyświetla informacje o module.

/module load [-f] module
 Włącza wskazany moduł.  Jeżeli wywołano z flagą -f, większość błędów ładowania modułu zostanie zignorowanych.
/module unload [-f] module
 Wyłącza wskazany moduł.
 Uwaga: Użycie flagi -f nie spowoduje usunięcia zależności od modułu!
/module info module
 Wyświetla dostępne informacje na temat modułu.
/module [list]
 Wyświetla moduły w postaci: [nazwa modułu]  [liczba odwołań] ([Załadowany ręcznie/automatycznie]) [dodatkowe informacje takie jak wersja, zależności modułu]