view mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt @ 2332:645d3ef1c88e default tip

Link against tinfo _or_ tinfow When linking againt libraries for wide characters, only libtinfow should be linked.
author franky
date Mon, 25 Nov 2019 21:40:51 +0100
parents 6352c9a79845
children
line wrap: on
line source


 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]

Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do wskazanego użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z JIDem, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.

/request last
 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
/request ping
 Wysyła żądanie XMPP Ping. Należy użyć pełnego JIDa; żądanie z niepełnym JIDem zostanie obsłużone przez serwer.
/request time
 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
/request vcard
 Żąda Vcard od danej osoby
/request version
 Żąda zwrócenia wersji klienta danej osoby