view mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 2332:645d3ef1c88e default tip

Link against tinfo _or_ tinfow When linking againt libraries for wide characters, only libtinfow should be linked.
author franky
date Mon, 25 Nov 2019 21:40:51 +0100
parents 6352c9a79845
children
line wrap: on
line source


 /SET [opcja [= wartość]]

Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.