view mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 2330:3385a4bb62ef default tip

Check setting disable_random_resource correctly
author franky
date Fri, 10 May 2019 00:17:20 +0200
parents 6352c9a79845
children
line wrap: on
line source


 /SET [opcja [= wartość]]

Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.