changeset 1548:769249764cde

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 06 Oct 2008 21:09:41 +0200
parents 922e454a8187
children e7435238e963
files mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_echo.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt
diffstat 5 files changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Sun Oct 05 23:41:55 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
@@ -39,3 +39,4 @@
 /buffer scroll_toggle
  Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze
 /buffer save filename
+ Zapisuje zawartość aktualnego bufora do pliku o nazwie "filename"
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_chat_disable.txt	Sun Oct 05 23:41:55 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_chat_disable.txt	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
  /CHAT_DISABLE [--show-roster]
 
 Wyłączenie trybu rozmowy.
+Użycie --show-roster wyłącza tryb pełnoekranowy.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_echo.txt	Sun Oct 05 23:41:55 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_echo.txt	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
- /ECHO message
+ /ECHO wiadomość
 
-Display "message" in the log window.
+Wypisuje "wiadomość" oknie logowania.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt	Sun Oct 05 23:41:55 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
  /RENAME nazwa
 
-Zmienia nazwę aktualnej osoby lub grupy na "nazwa".
+Zmienia nazwę aktualnej osoby lub grupy na "nazwa". Jeżeli jako argument polecenia zostanie podany "-" wcześniejsza nazwa zostanie usunięta z listy kontaktów (mcabber będzie wyświetlał JID lub nazwę użytkownika). 
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Sun Oct 05 23:41:55 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
@@ -18,8 +18,9 @@
  Wysyła prywatną wiadomość [wiadomość] do osoby "nick"
 /room remove
  Usuwa aktualny pokój z listy kontaktów (musisz najpierw opuścić pokój)
-/room topic
- Ustawia temat w aktualnym pokoju
+/room topic -|newtopic
+ Ustawia temat dla aktualnego pokoju
+ (Użycie "-" spowoduje wyczyszczenie tematu)
 /room unlock
  Odblokowuje aktualny pokój (jeśli jesteś jego właścicielem)
 /room destroy [powód]