changeset 1549:e7435238e963

New Czech translation (Vic)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:15:33 +0200
parents 769249764cde
children 00c4b7d07014
files mcabber/doc/help/Makefile.am mcabber/doc/help/cs/hlp.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_add.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_clear.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_color.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_connect.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_del.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_disconnect.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_echo.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_group.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_help.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_info.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_move.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_otr.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_otrpolicy.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_quit.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_rawxml.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_screen_refresh.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_source.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_version.txt mcabber/mcabberrc.example
diffstat 39 files changed, 526 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/Makefile.am	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/Makefile.am	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 install-data-local:
 	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help
-	for lang in en de fr it nl pl ru uk; do \
+	for lang in en cs de fr it nl pl ru uk; do \
 		$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help/$$lang; \
 		$(INSTALL) -m 0644 $(srcdir)/$$lang/* \
 		           $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help/$$lang; \
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+ /HELP [příkaz|+téma]
+
+Zobrazí nápovědu k příkazu nebo tématu.
+
+Dostupné příkazy jsou: add, alias, authorization, bind, buffer, chat_disable, clear, color, connect, del, disconnect, echo, event, group, help, iline, info, move, msay, otr, otrpolicy, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, screen_refresh, set, source, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_add.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /ADD [jid [přezdívka]]
+
+Přidá uživatele 'jid' do seznamu kontaktů (rosteru) do výchozí skupiny a pošle oznámení o přidání danému uživateli. Není-li zadána 'přezdívka', použije se 'jid' jako jméno kontaktu. Není-li zadáno ani 'jid' (nebo je-li zadán prázdný řetězec "") nebo je-li jako 'jid' znak '.', pracuje se s aktuálním kontaktem.
+
+/add [jid [přezdívka]]
+ Přidá do seznamu kontaktů uživatele 'jid' se jménem 'přezdívka'.
+
+Příklad: "/add pepa@jabber.server.cz Pepa"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_alias.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /ALIAS [název [= příkazová_řádka]]
+
+Umožní přidávat zkrácené zástupce (aliasy) pro zjednodušení zadávání složitejších příkazů.
+
+/alias
+ Zobrazí přehled aktuálně definovaných aliasů.
+/alias název
+ Vypíše hodnotu aliasu s názvem 'název'.
+/alias název=
+ Vymaže alias s názvem 'název'.
+/alias název = příkazová_řádka
+ Nastaví alias s názvem 'název' na hodnotu 'příkazová_řádka'.
+
+Příklad: "/alias away = status away"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_authorization.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+ /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
+
+Slouží k řízení oprávnění k zobrazování stavu. Umožní požádat o autorizaci ostatní kontakty a dovolí řídit, kdo bude autorizován.
+Není-li zadáno 'jid', použije se aktuálně zvolený uživatel.
+
+/authorization allow
+ Povolí kontaktu získávat informace o vašem stavu (autorizuje ho).
+/authorization cancel
+ Znemožní kontaktu získávat informace o vašem stavu (neautorizuje ho).
+/authorization request
+ Požádá o možnost zobrazování stavu daného kontaktu (požádá o autorizaci).
+/authorization request_unsubscribe
+ Požádá o zrušení možnosti zobrazování stavu daného kontaktu (odvolá požadavek na autorizaci).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_bind.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /BIND [kód_klávesy [= příkazový_řádek]]
+
+Sváže příkaz s klávesou s kódem 'kód_klávesy'. Pro zjištění, které klávesy nejsou zatím použity, stačí stisknout zkoumanou klávesu a podívat se do stavového okna. Například "Unknown key=265" znamená, že je možno svázat nějaký příkaz s klávesou #265.
+
+/bind
+ Zobrazí přehled aktuálních vazeb.
+/bind kód_klávesy
+ Vypíše příkazový řádek svázaný s danou klávesou.
+/bind kód_klávesy=
+ Odstraní vazbu klávesy s kódem 'kód_klávesy'.
+/bind kód_klávesy = příkazový_řádek
+ Sváže 'příkazový_řádek' s klávesou s kódem 'kód_klávesy'.
+
+Příklad: "/bind 265 = status away" (265 je kód pro klávesu F1).
+Poznámka: Kódy kláves se mohou lišit v závislosti na konfiguraci ncurses.
+Tip: Místo příkazů je možno použít i aliasy.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_buffer.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,42 @@
+
+ /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
+ /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
+ /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
+ /BUFFER save jméno_souboru
+
+Slouží k manipulaci se záznamem historie rozhovoru. Např. k vyhledávání textu, vymazání obsahu atd.
+
+/buffer clear
+ Vymaže obsah okna rozhovoru.
+/buffer close [jid]
+ Smaže celý záznam historie a zavře okno rozhovoru.
+/buffer close_all
+ Smaže záznamy historie všech rozhovorů a zavře všechna okna.
+/buffer purge [jid]
+ Vymaže obsah okna rozhovoru i celý záznam historie.
+/buffer list
+ Zobrazí přehled záznamů rozhovorů s jejich délkou (řádky/bloky).
+/buffer top
+ Přesune se na začátek záznamu rozhovoru.
+/buffer bottom
+ Přesune se na konec záznamu rozhovoru.
+/buffer up [n]
+ Přesune se o [n] řádků nahoru (výchozí: polovina obrazovky).
+/buffer down [n]
+ Přesune se o [n] řádků dolů (výchozí: polovina obrazovky).
+/buffer date [datum]
+ Přesune se na první řádek po datu [datum] (formát: "RRRR-mm-dd").
+/buffer % n
+ Přesune se na procentuální pozici n%.
+/buffer search_backward text
+ Vyhledá text [text] v záznamu rozhovoru (zpětně).
+/buffer search_forward text
+ Vyhledá text [text] v záznamu rozhovoru (dopředně).
+/buffer scroll_lock
+ Zamezí posouvání záznamu.
+/buffer scroll_unlock
+ Povolí posouvání záznamu.
+/buffer scroll_toggle
+ Přepíná mezi zapnutím a vypnutím posouvání záznamu.
+/buffer save jméno_souboru
+ Uloží obsah záznamu historie rozhovoru do souboru s názvem 'jméno_souboru'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_chat_disable.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /CHAT_DISABLE [--show-roster]
+
+Přepne se z módu rozhovoru.
+S parametrem '--show-roster' zruší i celoobrazovkový mód a zobrazí seznam kontaktů (roster).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_clear.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CLEAR
+
+Vymaže obsah okna rozhovoru. Jedná se vlastně o alias pro "/buffer clear".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_color.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+
+ /COLOR roster (zkrácené_stavy maska (barva|-)|clear)
+ /COLOR mucnick přezdívka (barva|-)
+ /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
+
+Umožní dynamicky nastavovat barvy v programu.
+
+/color roster clear
+ Odstraní všechna pravidla pro nastavení barev v seznamu kontaktů (rosteru). Všechny položky budou mít výchozí barvu.
+/color roster zkrácené_stavy maska barva
+ Nastaví pravidlo pro barvu (nebo ho přepíše, pokud již existuje). 'zkrácené_stavy' je řetězec obsahující všechny požadované stavy, které má pravidlo zpracovávat (např. 'ofdna'), nebo znak '*' pro libovolný stav položky seznamu kontaktů. 'maska' je maska obsahující divoké znaky aplikovaná na 'jid' (např. 'mikael*') a 'barva' je požadovaná barva (např. 'red').
+ Je-li místo barvy znak '-', pravidlo se odstraní.
+ Vyhovuje-li více než jedno pravidlo, použije se barva z posledního vytvořeného (nikoliv přepsaného) pravidla.
+/color mucnick přezdívka (barva|-)
+ Označí účastníka konference se jménem 'přezdívka' pro obarvování barvou 'barva'. Pokud místnost používá obarvování, tato barva bude použita. Je-li jako barva použit znak '-', bude barva vybrána automaticky, nikoliv však v režimu 'preset' (viz dále), ale zůstane stále stejná v režimu 'on'.
+/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
+ Nastaví režim obarvování účastníků v konferenční místnosti (MUC). Je-li uvedeno 'jid' (nebo znak '.' znamenající aktuálně vybranou položku), režim se bude týkat jen dané místnosti. Při použití znaku '*' se bude nastavení aplikovat pro všechny místnosti mimo těch, které byly nastaveny pomocí jejich 'jid'.
+ Režim 'on' obarvuje všechny přezdívky účastníků, 'preset' jen ty ručně nastavené příkazem "/color mucnick" a 'off' obarvováví vypne. Není-li režim uveden, je výchozím režim 'on'. Režim '-' odstraní obarvování daného 'jid', takže se použije globální nastavení. Globální nastavení nelze odstranit.
+ Výchozí globální nastavení obarvování je 'off'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_connect.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CONNECT
+
+Naváže spojení s Jabber serverem.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_del.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /DEL
+
+Smaže aktuální kontakt ze seznamu kontaktů (rosteru) a zruší povolení oznamování o stavu daného kontaktu (autorizaci) na obou stranách.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_disconnect.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /DISCONNECT
+
+Ukončí spojení s Jabber serverem.
+Poznámka: Seznam kontaktů (roster) je přístupný pouze v době, kdy je spojení aktivní. Po odpojení od serveru je proto prázdný.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_echo.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /ECHO zpráva
+
+Zobrazí text 'zpráva' v stavovém okně.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT list
+
+Rozhodne co dělat s nevyřízenou událostí (např. žádostí o autorizaci).
+Je-li první parametr znak '*', zpracuje příkaz všechny události ve frontě.
+
+/event #N|* accept
+ Přijme událost číslo #N resp. všechny události.
+/event #N|* ignore
+ Ignoruje událost číslo #N resp. všechny události.
+/event #N|* reject
+ Zamítne událost číslo #N resp. všechny události.
+/event list
+ Zobrazí přehled nevyřízených událostí.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_group.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+
+ /GROUP fold|unfold|toggle [skupina]
+
+Změní aktuální pohled na skupinu kontaktů.
+
+/group fold [skupina]
+ Sbalí aktuální resp. uvedenou skupinu v seznamu kontaktů (rosteru).
+/group unfold [skupina]
+ Rozbalí aktuální resp. uvedenou skupinu v seznamu kontaktů (rosteru).
+/group toggle [skupina]
+ Přepne pohled (sbaleno/rozbaleno) u aktuální resp. uvedené skupiny v seznamu kontaktů (rosteru).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_help.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /HELP [příkaz|+téma]
+
+Zobrazí nápovědu k příkazu nebo tématu.
+Příklad: "/help buffer"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_iline.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+ /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
+ /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
+ /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
+ /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
+ /ILINE hist_prev|hist_next
+ /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
+ /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
+ /ILINE compl_do|compl_cancel
+ /ILINE send_multiline
+
+Zpracovává příkazy týkající se vstupního příkazového řádku.
+
+/iline fchar
+ Posune se na následující znak.
+/iline bchar
+ Posune se na předchozí znak.
+/iline char_fdel
+ Smaže znak pod kurzorem.
+/iline char_bdel
+ Smaže předchozí znak.
+/iline char_swap
+ Přehodí znaky.
+/iline fword
+ Posune kurzor na konec aktuálního nebo dalšího slova.
+/iline bword
+ Posune kurzor zpět na začátek aktuálního nebo předchozího slova.
+/iline word_bdel
+ Smaže slovo od pozice kurzoru po jeho začátek.
+/iline word_fdel
+ Smaže slovo od pozice kurzoru po jeho konec.
+/iline word_upcase
+ Převede slovo od pozice kurzoru po jeho konec na velká písmena.
+/iline word_downcase
+ Převede slovo od pozice kurzoru po jeho konec na malá písmena.
+/iline word_capit
+ Nastaví znak na pozici kurzoru na velké písmeno a další písmena do konce slova na malá.
+/iline hist_beginning_search_bwd
+ Vyhledá zpětně v historii příkazů řádek začínající aktuálním řádkem až po pozici kurzoru (ponechá kurzor na původní pozici).
+/iline hist_beginning_search_fwd
+ Vyhledá dopředně v historii příkazů řádek začínající aktuálním řádkem až po pozici kurzoru (ponechá kurzor na původní pozici).
+/iline hist_prev
+ Posune se na předchozí řádek v historii příkazů.
+/iline hist_next
+ Posune se na následující řádek v historii příkazů.
+/iline iline_start
+ Přejde na začátek příkazového řádku.
+/iline iline_end
+ Přejde na konec příkazového řádku.
+/iline iline_fdel
+ Smaže vše od pozice kurzoru do konce řádku.
+/iline iline_bdel
+ Smaže vše od začátku řádku do pozice kurzoru.
+/iline iline_accept
+ Akceptuje řádek.
+/iline iline_accept_down_hist
+ Akceptuje řádek a vloží následující řádek z historie příkazů na vstupní řádek.
+/iline compl_do
+ Doplní aktuální slovo na příkazovém řádku.
+/iline compl_cancel
+ Zruší doplňování.
+/iline send_multiline
+ Pošle/ukončí víceřádkovou zprávu.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_info.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /INFO
+
+Zobrazí informace o vybrané položce (uživatel, agent, skupina...).
+U uživatelů se zobrazí zdroje (resources) s uvedením stavu, priority a stavové zprávy (pokud je) u každého z nich.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_move.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /MOVE [skupina]
+
+Přesune aktuální kontakt do požadované skupiny. Není-li skupina zadána, přesune se kontakt do výchozí skupiny. Pokud skupina neexistuje, automaticky se založí.
+Tip: V módu rozhovoru lze použít "/roster alternate" pro skok na přesunutý kontakt.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_msay.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,23 @@
+
+ /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
+
+Pošle víceřádkovou zprávu. Pro posílání zpráv s více řádky se používá víceřádkový režim.
+Ve víceřádkovém režimu je každý řádek (mimo příkazových řádků) napsasný do vstupního řádku přidán do víceřádkové zprávy. Až je zpráva připravena, odešle se vybranému kontaktu pomocí příkazu "/msay send".
+Parametr 'begin' zapíná víceřádkový režim a dovoluje zadat i předmět (subject) zprávy.
+Parametr 'verbatim' zakáže příkazy, takže je možné zadávat řádky začínající lomítkem. Pouze příkaz "/msay" (s parametrem 'send' nebo 'abort') může být použit pro ukončení tohoto režimu.
+Tip: Parametr 'toggle' může být svázán s klávesou pro rychlé přepínání víceřádkového režimu (například "/bind M13 = msay toggle" pro přepínání pomocí kombinace Meta+Enter).
+
+/msay begin [předmět]
+ Vstoupí do víceřádkového režimu.
+/msay verbatim
+ Vstoupí do doslovného víceřádkového režimu.
+/msay send [-n|-h]
+ Pošle aktuální víceřádkovou zprávu aktuálně zvolenému kontaktu.
+/msay send_to [-n|-h] jid
+ Pošle aktuální víceřádkovou zprávu kontaktu 'jid'.
+/msay toggle
+ Přepne do/z víceřádkového režimu (begin/send).
+/msay abort
+ Ukončí víceřádkový režim bez odeslání zprávy.
+
+Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_otr.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,27 @@
+
+ /OTR key
+ /OTR start|stop|info [jid]
+ /OTR fingerprint [jid [fpr]]
+ /OTR smpq|smpr [jid] tajemství
+ /OTR smpa [jid]
+
+Slouží pro řízení OTR (Off-The-Record messaging, šifrovaná komunikace).
+Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.
+
+/otr key
+ Zobrazí otisk (fingerprint) vašeho soukromého klíče ve stavovém okně.
+/otr start [jid]
+ Otevře OTR kanál pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/otr stop [jid]
+ Zavře OTR kanál pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/otr info [jid]
+ Zobrazí aktuální stav OTR pro zadaný kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/otr fingerprint [jid [fpr]]
+ Zobrazí aktivní otisk OTR kanálu.
+ Je-li zadán otisk místo 'fpr', otisk se stane důvěryhodným. Je-li místo 'fpr' jiný nepravý řetězec, otisk ztratí důvěryhodnost.
+/otr smpq [jid] tajemství
+ Zahájí Socialist Millionaires Protocol s heslem 'tajemství' a zvoleným uživatelem 'jid'.
+/otr smpr [jid] tajemství
+ Odpoví na zahájení uživateli 'jid' heslem 'tajemství'.
+/otr smpa [jid]
+ Ukončí běžící Socialist Millionaires Protocol s uživatelem 'jid'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_otrpolicy.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /OTRPOLICY
+ /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+
+Slouží pro řízení politik (zásad) OTR (Off-The-Record messaging, šifrovaná komunikace).
+Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.
+
+/otrpolicy
+ Zorazí všechny OTR politiky ve stavovém okně.
+/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
+ Nastaví výchozí politiku nebo politiku pro daného uživatele 'jid'.
+
+ 'plain' by se neměla používat, neboť neumožuje přijímat a odesílat žádné OTR šifrované zprávy.
+ Při nastavení 'manual' musí jedna nebo druhá strana zahájit OTR šifrování ručně (tj. pomocí "/otr start").
+ Volba 'opportunistic' to udělá sama tím, že pošle speciální sekvenci bílých znaků na konci nezašifrovaných zpráv, takže druhá strana pozná, že má používat OTR. První zpráva jde vždy nezašifrovaná.
+ Při 'always' jdou všechny zprávy šifrovaně. Při pokusu o odeslání první nezašifrované zprávy se program pokusí vytvořit OTR kanál. Po obdržení informace o vytvoření kanálu je nutno zprávu znovu poslat. Při obdržení nezašifrované zprávy během nastavení politiky na 'always' je možno zprávu přečíst, ale není uložena do historie rozhovoru.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_pgp.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+
+ /PGP disable|enable|force|info [jid]
+ /PGP setkey [jid [klíč]]
+
+Slouží k nastavení šifrování pomocí PGP (Pretty Good Privacy).
+PGP šifrování se nepoužije, není-li detekována podpora PGP na druhé straně, i když je příkazem povoleno. Šifrování je možno vynutit parametrem 'force'.
+Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.
+
+/pgp enable [jid]
+ Povolí PGP šifrování pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/pgp disable [jid]
+ Zakáže PGP šifrování pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/pgp [+|-]force [jid]
+ Vynutí PGP šifrování i pro zprávy offline a vždy předpokládá, že příjemce podporuje PGP. Pokud nemůže být zpráva zašifrována (chybějící klíč nebo id klíče), zpráva se vůbec neodešle. Tato volba je ignorována, je-li podpora PGP vypnuta.
+/pgp info [jid]
+ Zobrazí aktuální nastavení PGP pro kontakt 'jid' resp. pro aktuálně zvolený kontakt.
+/pgp setkey [jid [klíč]]
+ Nastaví PGP klíč pro šifrování zpráv s kontaktem 'jid'.
+ Není-li klíč zadán, aktuální klíč se vymaže.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_quit.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /QUIT
+
+Zavře všechna spojení a ukončí program.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_rawxml.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+
+ /RAWXML send řetězec
+
+Pošle 'řetězec' (v holém XML formátu) Jabber serveru.
+Neprovádí žádné kontroly řetězce.
+
+POZOR!
+Používejte tuto funkci, jen když víte, co děláte, jinak můžete způsobit přerušení spojení.
+
+Příklad: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_rename.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /RENAME jméno
+
+Přejmenuje aktuálního uživatele nebo skupinu na 'jméno'. Je-li 'jméno' znak '-', dané jméno se odstraní ze seznamu kontaktů (rosteru) a zobrazí se 'jid'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+
+ /REQUEST last|time|vcard|version [jid]
+
+Pošle "IQ" žádost kontaktu 'jid' resp. aktuálně zvolenému kontaktu a zobrazí výsledek. Není-li zadán zdroj (resource) u jid, pošle se žádost všem známým zdrojům tohoto kontaktu.
+
+/request last
+ Požádá o poslední informaci (obvykle čas zahálení (idle)).
+/request time
+ Požádá  časové razítko.
+/request vcard
+ Požádá o vizitku (vCard).
+/request version
+ Požádá o verzi klienta.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,49 @@
+
+ /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
+ /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois [hodnota]
+ /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
+
+Slouží pro správu konferenčních místností MUC (Multi-User Chat).
+
+/room join [místnost [přezdívka [heslo]]]
+ Vstoupí do místnosti se zvolenou přezdívkou. Není-li přezdívka zadána (nebo je-li zadán prázdný řetězec ""), použije se volba 'nickname' z konfiguračního souboru. Je-li aktuálně zvolená položka rozpoznána jako místnost, může být použita místo jména místnosti zkrácená volba '.'. Pro vstup do chráněných místností může být zadáno heslo. Obsahuje-li přezdívka mezery, je nutno použít uvozovky.
+/room leave [zpráva]
+ Opustí aktuální místnost se zprávou na odchod.
+/room names [--detail|--short|--quiet]
+ Zobrazí seznam uživatelů v aktuální místnosti (podrobně/zkráceně/stručně).
+/room nick nová_přezdívka
+ Změní vlastní přezdívku v aktuální místnosti na jinou.
+/room privmsg jméno zpráva
+ Pošle soukromou zprávu uživateli 'jméno'.
+/room remove
+ Odstraní aktuální místnost ze seznamu kontaktů (rosteru). Místnost je nutné předtím opustit.
+/room topic -|nový_předmět
+ Nastaví nový předmět pro aktuální místnost. Je-li zadán znak '-', předmět se vymaže.
+/room unlock
+ Odemkne aktuální místnost (může provést pouze vlastník).
+/room destroy [důvod]
+ Zničí aktuální místnost s možností udání důvodu (opatrně!).
+/room whois jméno
+ Zobrazí MUC informace o uživateli 'jméno'.
+/room ban jid [důvod]
+ Zakáže přístup uživateli 'jid' do aktuální místnosti s možností udání důvodu.
+/room unban jid
+ Zruší blokování přístupu do aktuální místnosti uživateli 'jid'.
+/room invite jid [důvod]
+ Pozve uživatele 'jid' do aktuální místnosti s možností udání důvodu.
+/room kick jméno [důvod]
+ Vyhodí (vykopne) uživatele 'jméno' z aktuální místnosti s možností udání důvodu.
+/room role jid role [důvod]
+ Změní roli uživateli 'jid'. Role může být 'none' (žádná), 'visitor' (návštěvník), 'participant' (účastník) nebo 'moderator' (moderátor).
+/room affil jid vztah [důvod]
+ Změní uživateli 'jid' vztah k místnosti. Vztah může být 'none' (žádný), 'member' (člen), 'admin' (správce) nebo 'owner' (vlastník).
+/room setopt print_status|auto_whois [hodnota]
+ Změní nastavení pro aktuální místnost.
+ Parametr 'print_status' definující, jaké změny stavů v místnosti se vypisují, má možnosti 'default' (výchozí), 'none' (žádné), 'in_and_out' (vstupy a výstupy z místnosti) nebo 'all' (všechny včetně změn stavů uživatelů).
+ Parametr 'auto_whois' definující, zda se při vstupu uživatele provede příkaz "/room whois" pro zobrazení informací o uživateli, má možnosti 'default' (výchozí), 'off' (vypnuto) nebo 'on' (zapnuto).
+ Pokud je hodnota 'default' (výchozí), použije se nastavení 'muc_print_status'/'muc_auto_whois' z konfiguračního souboru.
+/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
+ Přidá ('add'), odstraní ('del') nebo zaktualizuje záložku. Výchozí je akce 'add'.
+ Je-li nastaven parametr 'autojoin', dojde k automatickému vstupu do místnosti po připojení k serveru.
+ K zobrazení přehledu záložek slouží příkaz "/room bookmark" spuštěný ve stavovém okně.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_roster.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+ /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
+ /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
+ /ROSTER search co
+ /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER note [-|text]
+
+Slouží k manipulaci se seznamem kontaktů (rosterem).
+
+/roster bottom
+ Přesune se na spodek seznamu kontaktů.
+/roster top
+ Přesune se na vršek seznamu kontaktů.
+/roster up
+ Posune se nahoru v seznamu kontaktů.
+/roster down
+ Posune se dolů v seznamu kontaktů.
+/roster group_prev
+ Přesune se na předchozí skupinu.
+/roster group_next
+ Přesune se na následující skupinu.
+/roster alternate
+ Přesune se na alternující kontakt. Alternující kontakt je ten naposledy opuštěný při režimu rozhovoru. Příkaz je vhodné použít po příkazu "/roster unread_next" (Ctrl+q).
+/roster unread_first
+ Přesune se na první kontakt s nepřečtenou zprávou.
+/roster unread_next
+ Přesune se na následující kontakt s nepřečtenou zprávou.
+/roster search co
+ Vyhledá kontakt se jménem nebo jid obsahující řetězec 'co' (pouze v zobrazovaném seznamu kontaktů).
+/roster display [maska]
+ Zobrazí nebo nastaví filtr pro seznam kontaktů.
+ 'maska' by měla obsahovat písmena stavů, které se mají zobrazovat. Možnosti jsou [o]nline, [f]ree_for_chat (volně k dispozici), [d]o_not_disturb (nevyrušovat), [n]ot_available (nepřítomen), [a]way (na chvíli pryč) a [_]offline (vypnuto nebo neviditelný).
+ Například 'ofdna' zobrazí pouze připojené kontakty.
+ Znak '*' může být použit pro zobrazení všech kontaktů.
+/roster hide_offline
+ Skryje uživatele ve stavu offline (to samé jako "/roster display ofdna").
+/roster show_offline
+ Zobrazí i uživatele ve stavu offline (to samé jako "/roster display ofdna_").
+/roster toggle_offline
+ Přepíná zobrazení uživatelů ve stavu offline (skrývá/zobrazuje).
+/roster item_lock [jid]
+ Zamkne položku v seznamu kontaktů, že zůstává zobrazena bez ohledu na stav.
+/roster item_unlock [jid]
+ Zruší zámek u položky v seznamu kontaktů.
+/roster item_toggle_lock [jid]
+ Přepíná zámek u položky v seznamu kontaktů (zamyká/odemyká).
+/roster hide
+ Skryje seznam kontaktů (zobrazí okno rozhovoru na plnou šířku).
+/roster show
+ Zobrazí seznam kontaktů.
+/roster toggle
+ Přepíná zobrazení seznamu kontaktů (skrývá/zobrazuje).
+/roster note [-|text]
+ Nastaví, aktualizuje nebo vymaže poznámku.
+ Není-li zadán 'text', zobrazí se aktuální poznámka k položce. Při spuštění ve stavovém okně se zobrazí všechny poznámky.
+ Je-li místo textu znak '-', poznámka se vymaže.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /SAY [-n|-h|--] text
+
+Pošle zprávu s obsahem 'text' aktuálně vybranému kontaktu. Slouží například pro posílání zprávy začínající na lomítko.
+Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_say_to.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+ /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f soubor] jid text
+
+Pošle zprávu s obsahem 'text' kontaktu 'jid'.
+Příkaz nenastavuje výchozí zdroj (resource) pro kontakt, proto pro posílání více zpráv na určitý zdroj je nutno použít pokaždé "/say_to".
+Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".
+Parametr '-q' způsobí, že se zpráva odešle na pozadí a neprojeví se v aktivním okně.
+Při použití parametru '-f' následovaném jménem textového souboru se odešle zpráva obsahující text ze souboru (a v tom případě parametr 'text' za 'jid' nemá význam).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_screen_refresh.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /SCREEN_REFRESH
+
+Překreslí obrazovku programu (Ctrl+l).
+Tip: Příkaz je vhodné použít po příkazech měnících vzhled obrazovky jako jsou "/set roster_width" nebo "/set log_win_height" apod.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SET volba [= hodnota]
+
+Zobrazí nebo nastaví hodnotu pro danou volbu. Volby odpovídají položkám v konfiguračním souboru.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_source.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SOURCE soubor
+
+Načte kounfigurační soubor.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+
+ /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|stavová_zpráva]]
+ /STATUS message -|stavová_zpráva
+
+Zobrazí nebo nastaví aktuální stav.
+Stav může nabývat hodnot 'online' (přítomen), 'avail' (k dispozici), 'invisible' (neviditelný), 'free' (svolný k rozhovoru), 'dnd' (nevyrušovat), 'notavail' (nedostupný), 'away' (na chvíli pryč).
+Není-li stav zadán, zobrazí se aktuální stav..
+Je-li 'stavová_zpráva' zadána, přepíše výchozí proměnnou 'message*' z konfiguračního souboru.
+Není-li příslušná proměnná 'message*' nastavena a 'stavová_zpráva' nebyla zadána, stávající stavová zpráva se zachová.
+Je-li jako 'stavová_zpráva' znak '-', aktuální stavová zpráva se vymaže.
+Příkazem "/status message" se stavová zpráva zaktualizuje, ale stav zůstane nedotčen.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+ /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [stavová_zpráva]
+ /STATUS_TO jid message stavová_zpráva
+
+Pošle požadovaný stav kontaktu 'jid'. Podrobnosti viz nápověda k příkazu "/status".
+Je-li jako 'jid' znak '.', použije se aktuálně zvolený kontakt.
+Poznámka: Tento stav se přepíše nejbližším následujícím příkazem "/status" i automatickou změnou stavu při nečinnosti (auto-away).
+Tip: 'jid' může obsahovat i zdroj (resource) (tj. jméno@server/zdroj).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_version.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /VERSION
+
+Zobrazí verzi programu.
--- a/mcabber/mcabberrc.example	Mon Oct 06 21:09:41 2008 +0200
+++ b/mcabber/mcabberrc.example	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
@@ -95,7 +95,7 @@
 # Language
 # Help files have been translated into a few languages.
 # You can set lang to one of the following values: en (default),
-# de, fr, it, nl, pl, ru, uk.
+# cs, de, fr, it, nl, pl, ru, uk.
 #set lang = en
 
 # Aspell