view mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents 9cd7d00812f9
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.