view mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt @ 918:2159cc03eae9

Add PL help files
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 27 Jun 2006 19:15:11 +0200
parents
children 2513b26cd710
line wrap: on
line source


 /BUFFER [clear|purge|top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
 /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]

Polecenie pozwalające zarządzać buforem rozmowy. Dzięki niemu możemy np. przeszukać bufor rozmowy w poszukiwaniu podanego wyrazu, możemy wyczyścić zawartość bufora itp.

/buffer clear
 Czyści okno rozmowy
/buffer purge
 Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
/buffer bottom
 Skacze na sam koniec bufora rozmowy
/buffer top
 Skacze na sam początek bufora rozmowy
/buffer up [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek do góry (domyślnie: pół ekranu)
/buffer down [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek w dół (domyślnie: pół ekranu)
/buffer date "data"
 Skacze do pierwszej linijki, która posiada datę "data" w buforze rozmowy (format daty: "YYYY-mm-dd")
/buffer % n
 Skacze do pozycji %n w buforze rozmowy
/buffer search_backward tekst
 Szuka w tył "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer search_forward tekst
 Szuka w przód "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer scroll_lock
 Blokuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_unlock
 Odblokowywuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_toggle
 Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze