view mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt @ 1162:39b20ea22ce9

/room names: add options --short, --quiet
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Feb 2007 10:35:12 +0100
parents 4c702f30ff2c
children d313bf25b9d5
line wrap: on
line source


 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]

Het 'room' commando verzorgt de Multi-User Chat (MUC) room acties.

/room join [ruimte [nick [wachtwoord]]]
 Betreed chatroom "ruimte", met "nick" als je nickname.  Indien geen nickname wordt aangegeven (of als dat een lege string is: ""), wordt de waarde voor de "nickname" configuratie-optie gebruikt (zie het voorbeeld configuratie bestand).  Indien de actieve selectie door mcabber correct als een chatroom wordt herkend, kan de verkorte schrijfwijze "." worden gebruikt in plaats van de volledige naam van de chatroom.  Een wachtwoord kan worden meegegeven voor beschermde chatrooms.  Plaats aanhalingstekens om je nickname indien die spaties bevat.
/room leave [bericht]
 Verlaat de huidige chatroom, met eventueel achterlaten van "bericht"
/room names [--short|--quiet]
 Toon de leden van de huidige chatroom
/room nick nieuwenick
 Verander je nickname in de huidige chatroom
/room privmsg nick bericht
 Verstuur privé bericht "bericht" aan "nick"
/room remove
 Verwijdert de huidige chatroom van het roster (je moet deze chatroom tevoren hebben verlaten)
/room topic nieuwonderwerp
 Stel een nieuw onderwerp in voor de huidige chatroom
/room unlock
 Ontsluit de huidige chatroom (indien je de eigenaar bent)
/room destroy [reden]
 Vernietig de huidige chatroom (gebruik dit voorzichtig!)
/room whois nick
 Toon MUC informatie over "nick"
/room ban jid [reden]
 Verban jid uit de huidige chatroom
/room invite jid [reden]
 Nodig jid uit in de huidige chatroom
/room kick nick [reden]
 Schop "nick" uit de huidige chatroom
/room role jid role [reden]
 Verander jid's rol (rol kan zijn: "none", "visitor", "participant", "moderator")
/room affil jid affil [reden]
 Verander jid's verbintenis (affil kan zijn: "none", "member", "admin", "owner")
/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
 Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.