view mcabber/doc/help/cs/hlp_buffer.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 2fdb75cb3725
line wrap: on
line source


 /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
 /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
 /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
 /BUFFER save jméno_souboru

Slouží k manipulaci se záznamem historie rozhovoru. Např. k vyhledávání textu, vymazání obsahu atd.

/buffer clear
 Vymaže obsah okna rozhovoru.
/buffer close [jid]
 Smaže celý záznam historie a zavře okno rozhovoru.
/buffer close_all
 Smaže záznamy historie všech rozhovorů a zavře všechna okna.
/buffer purge [jid]
 Vymaže obsah okna rozhovoru i celý záznam historie.
/buffer list
 Zobrazí přehled záznamů rozhovorů s jejich délkou (řádky/bloky).
/buffer top
 Přesune se na začátek záznamu rozhovoru.
/buffer bottom
 Přesune se na konec záznamu rozhovoru.
/buffer up [n]
 Přesune se o [n] řádků nahoru (výchozí: polovina obrazovky).
/buffer down [n]
 Přesune se o [n] řádků dolů (výchozí: polovina obrazovky).
/buffer date [datum]
 Přesune se na první řádek po datu [datum] (formát: "RRRR-mm-dd").
/buffer % n
 Přesune se na procentuální pozici n%.
/buffer search_backward text
 Vyhledá text [text] v záznamu rozhovoru (zpětně).
/buffer search_forward text
 Vyhledá text [text] v záznamu rozhovoru (dopředně).
/buffer scroll_lock
 Zamezí posouvání záznamu.
/buffer scroll_unlock
 Povolí posouvání záznamu.
/buffer scroll_toggle
 Přepíná mezi zapnutím a vypnutím posouvání záznamu.
/buffer save jméno_souboru
 Uloží obsah záznamu historie rozhovoru do souboru s názvem 'jméno_souboru'.