view mcabber/doc/help/cs/hlp_event.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children d53e6bd5313f
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list

Rozhodne co dělat s nevyřízenou událostí (např. žádostí o autorizaci).
Je-li první parametr znak '*', zpracuje příkaz všechny události ve frontě.

/event #N|* accept
 Přijme událost číslo #N resp. všechny události.
/event #N|* ignore
 Ignoruje událost číslo #N resp. všechny události.
/event #N|* reject
 Zamítne událost číslo #N resp. všechny události.
/event list
 Zobrazí přehled nevyřízených událostí.