view mcabber/doc/help/cs/hlp_iline.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 5ba4d4bb5465
line wrap: on
line source


 /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
 /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
 /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
 /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
 /ILINE hist_prev|hist_next
 /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
 /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
 /ILINE compl_do|compl_cancel
 /ILINE send_multiline

Zpracovává příkazy týkající se vstupního příkazového řádku.

/iline fchar
 Posune se na následující znak.
/iline bchar
 Posune se na předchozí znak.
/iline char_fdel
 Smaže znak pod kurzorem.
/iline char_bdel
 Smaže předchozí znak.
/iline char_swap
 Přehodí znaky.
/iline fword
 Posune kurzor na konec aktuálního nebo dalšího slova.
/iline bword
 Posune kurzor zpět na začátek aktuálního nebo předchozího slova.
/iline word_bdel
 Smaže slovo od pozice kurzoru po jeho začátek.
/iline word_fdel
 Smaže slovo od pozice kurzoru po jeho konec.
/iline word_upcase
 Převede slovo od pozice kurzoru po jeho konec na velká písmena.
/iline word_downcase
 Převede slovo od pozice kurzoru po jeho konec na malá písmena.
/iline word_capit
 Nastaví znak na pozici kurzoru na velké písmeno a další písmena do konce slova na malá.
/iline hist_beginning_search_bwd
 Vyhledá zpětně v historii příkazů řádek začínající aktuálním řádkem až po pozici kurzoru (ponechá kurzor na původní pozici).
/iline hist_beginning_search_fwd
 Vyhledá dopředně v historii příkazů řádek začínající aktuálním řádkem až po pozici kurzoru (ponechá kurzor na původní pozici).
/iline hist_prev
 Posune se na předchozí řádek v historii příkazů.
/iline hist_next
 Posune se na následující řádek v historii příkazů.
/iline iline_start
 Přejde na začátek příkazového řádku.
/iline iline_end
 Přejde na konec příkazového řádku.
/iline iline_fdel
 Smaže vše od pozice kurzoru do konce řádku.
/iline iline_bdel
 Smaže vše od začátku řádku do pozice kurzoru.
/iline iline_accept
 Akceptuje řádek.
/iline iline_accept_down_hist
 Akceptuje řádek a vloží následující řádek z historie příkazů na vstupní řádek.
/iline compl_do
 Doplní aktuální slovo na příkazovém řádku.
/iline compl_cancel
 Zruší doplňování.
/iline send_multiline
 Pošle/ukončí víceřádkovou zprávu.