view mcabber/doc/help/cs/hlp_info.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Zobrazí informace o vybrané položce (uživatel, agent, skupina...).
U uživatelů se zobrazí zdroje (resources) s uvedením stavu, priority a stavové zprávy (pokud je) u každého z nich.