view mcabber/doc/help/cs/hlp_otrpolicy.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /OTRPOLICY
 /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)

Slouží pro řízení politik (zásad) OTR (Off-The-Record messaging, šifrovaná komunikace).
Jako 'jid' je možno použít znak '.' pro aktuálně zvolený kontakt.

/otrpolicy
 Zorazí všechny OTR politiky ve stavovém okně.
/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
 Nastaví výchozí politiku nebo politiku pro daného uživatele 'jid'.

 'plain' by se neměla používat, neboť neumožuje přijímat a odesílat žádné OTR šifrované zprávy.
 Při nastavení 'manual' musí jedna nebo druhá strana zahájit OTR šifrování ručně (tj. pomocí "/otr start").
 Volba 'opportunistic' to udělá sama tím, že pošle speciální sekvenci bílých znaků na konci nezašifrovaných zpráv, takže druhá strana pozná, že má používat OTR. První zpráva jde vždy nezašifrovaná.
 Při 'always' jdou všechny zprávy šifrovaně. Při pokusu o odeslání první nezašifrované zprávy se program pokusí vytvořit OTR kanál. Po obdržení informace o vytvoření kanálu je nutno zprávu znovu poslat. Při obdržení nezašifrované zprávy během nastavení politiky na 'always' je možno zprávu přečíst, ale není uložena do historie rozhovoru.