view mcabber/doc/help/cs/hlp_room.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 54029aba9452
children bf6a197bd0d2
line wrap: on
line source


 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
 /ROOM setopt print_status|auto_whois [hodnota]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]

Slouží pro správu konferenčních místností MUC (Multi-User Chat).

/room join [místnost [přezdívka [heslo]]]
 Vstoupí do místnosti se zvolenou přezdívkou. Není-li přezdívka zadána (nebo je-li zadán prázdný řetězec ""), použije se volba 'nickname' z konfiguračního souboru. Je-li aktuálně zvolená položka rozpoznána jako místnost, může být použita místo jména místnosti zkrácená volba '.'. Pro vstup do chráněných místností může být zadáno heslo. Obsahuje-li přezdívka mezery, je nutno použít uvozovky.
/room leave [zpráva]
 Opustí aktuální místnost se zprávou na odchod.
/room names [--detail|--short|--quiet|--compact]
 Zobrazí seznam uživatelů v aktuální místnosti (podrobně/zkráceně/stručně).
/room nick nová_přezdívka
 Změní vlastní přezdívku v aktuální místnosti na jinou.
/room privmsg jméno zpráva
 Pošle soukromou zprávu uživateli 'jméno'.
/room remove
 Odstraní aktuální místnost ze seznamu kontaktů (rosteru). Místnost je nutné předtím opustit.
/room topic -|nový_předmět
 Nastaví nový předmět pro aktuální místnost. Je-li zadán znak '-', předmět se vymaže.
/room unlock
 Odemkne aktuální místnost (může provést pouze vlastník).
/room destroy [důvod]
 Zničí aktuální místnost s možností udání důvodu (opatrně!).
/room whois jméno
 Zobrazí MUC informace o uživateli 'jméno'.
/room ban jid [důvod]
 Zakáže přístup uživateli 'jid' do aktuální místnosti s možností udání důvodu.
/room unban jid
 Zruší blokování přístupu do aktuální místnosti uživateli 'jid'.
/room invite jid [důvod]
 Pozve uživatele 'jid' do aktuální místnosti s možností udání důvodu.
/room kick jméno [důvod]
 Vyhodí (vykopne) uživatele 'jméno' z aktuální místnosti s možností udání důvodu.
/room role jid role [důvod]
 Změní roli uživateli 'jid'. Role může být 'none' (žádná), 'visitor' (návštěvník), 'participant' (účastník) nebo 'moderator' (moderátor).
/room affil jid vztah [důvod]
 Změní uživateli 'jid' vztah k místnosti. Vztah může být 'none' (žádný), 'member' (člen), 'admin' (správce) nebo 'owner' (vlastník).
/room setopt print_status|auto_whois [hodnota]
 Změní nastavení pro aktuální místnost.
 Parametr 'print_status' definující, jaké změny stavů v místnosti se vypisují, má možnosti 'default' (výchozí), 'none' (žádné), 'in_and_out' (vstupy a výstupy z místnosti) nebo 'all' (všechny včetně změn stavů uživatelů).
 Parametr 'auto_whois' definující, zda se při vstupu uživatele provede příkaz "/room whois" pro zobrazení informací o uživateli, má možnosti 'default' (výchozí), 'off' (vypnuto) nebo 'on' (zapnuto).
 Pokud je hodnota 'default' (výchozí), použije se nastavení 'muc_print_status'/'muc_auto_whois' z konfiguračního souboru.
/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin] [-|nick]
 Přidá ('add'), odstraní ('del') nebo zaktualizuje záložku. Výchozí je akce 'add'.
 Je-li nastaven parametr 'autojoin', dojde k automatickému vstupu do místnosti po připojení k serveru.
 K zobrazení přehledu záložek slouží příkaz "/room bookmark" spuštěný ve stavovém okně.