view mcabber/doc/help/cs/hlp_roster.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 8cec41ebecb3
line wrap: on
line source


 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search co
 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|text]

Slouží k manipulaci se seznamem kontaktů (rosterem).

/roster bottom
 Přesune se na spodek seznamu kontaktů.
/roster top
 Přesune se na vršek seznamu kontaktů.
/roster up
 Posune se nahoru v seznamu kontaktů.
/roster down
 Posune se dolů v seznamu kontaktů.
/roster group_prev
 Přesune se na předchozí skupinu.
/roster group_next
 Přesune se na následující skupinu.
/roster alternate
 Přesune se na alternující kontakt. Alternující kontakt je ten naposledy opuštěný při režimu rozhovoru. Příkaz je vhodné použít po příkazu "/roster unread_next" (Ctrl+q).
/roster unread_first
 Přesune se na první kontakt s nepřečtenou zprávou.
/roster unread_next
 Přesune se na následující kontakt s nepřečtenou zprávou.
/roster search co
 Vyhledá kontakt se jménem nebo jid obsahující řetězec 'co' (pouze v zobrazovaném seznamu kontaktů).
/roster display [maska]
 Zobrazí nebo nastaví filtr pro seznam kontaktů.
 'maska' by měla obsahovat písmena stavů, které se mají zobrazovat. Možnosti jsou [o]nline, [f]ree_for_chat (volně k dispozici), [d]o_not_disturb (nevyrušovat), [n]ot_available (nepřítomen), [a]way (na chvíli pryč) a [_]offline (vypnuto nebo neviditelný).
 Například 'ofdna' zobrazí pouze připojené kontakty.
 Znak '*' může být použit pro zobrazení všech kontaktů.
/roster hide_offline
 Skryje uživatele ve stavu offline (to samé jako "/roster display ofdna").
/roster show_offline
 Zobrazí i uživatele ve stavu offline (to samé jako "/roster display ofdna_").
/roster toggle_offline
 Přepíná zobrazení uživatelů ve stavu offline (skrývá/zobrazuje).
/roster item_lock [jid]
 Zamkne položku v seznamu kontaktů, že zůstává zobrazena bez ohledu na stav.
/roster item_unlock [jid]
 Zruší zámek u položky v seznamu kontaktů.
/roster item_toggle_lock [jid]
 Přepíná zámek u položky v seznamu kontaktů (zamyká/odemyká).
/roster hide
 Skryje seznam kontaktů (zobrazí okno rozhovoru na plnou šířku).
/roster show
 Zobrazí seznam kontaktů.
/roster toggle
 Přepíná zobrazení seznamu kontaktů (skrývá/zobrazuje).
/roster note [-|text]
 Nastaví, aktualizuje nebo vymaže poznámku.
 Není-li zadán 'text', zobrazí se aktuální poznámka k položce. Při spuštění ve stavovém okně se zobrazí všechny poznámky.
 Je-li místo textu znak '-', poznámka se vymaže.