view mcabber/doc/help/cs/hlp_set.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 8c6ea998f484
line wrap: on
line source


 /SET volba [= hodnota]

Zobrazí nebo nastaví hodnotu pro danou volbu. Volby odpovídají položkám v konfiguračním souboru.