view mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 9fe1c0a54e73
line wrap: on
line source


 /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|stavová_zpráva]]
 /STATUS message -|stavová_zpráva

Zobrazí nebo nastaví aktuální stav.
Stav může nabývat hodnot 'online' (přítomen), 'avail' (k dispozici), 'invisible' (neviditelný), 'free' (svolný k rozhovoru), 'dnd' (nevyrušovat), 'notavail' (nedostupný), 'away' (na chvíli pryč).
Není-li stav zadán, zobrazí se aktuální stav..
Je-li 'stavová_zpráva' zadána, přepíše výchozí proměnnou 'message*' z konfiguračního souboru.
Není-li příslušná proměnná 'message*' nastavena a 'stavová_zpráva' nebyla zadána, stávající stavová zpráva se zachová.
Je-li jako 'stavová_zpráva' znak '-', aktuální stavová zpráva se vymaže.
Příkazem "/status message" se stavová zpráva zaktualizuje, ale stav zůstane nedotčen.