view mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 9fe1c0a54e73
line wrap: on
line source


 /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [stavová_zpráva]
 /STATUS_TO jid message stavová_zpráva

Pošle požadovaný stav kontaktu 'jid'. Podrobnosti viz nápověda k příkazu "/status".
Je-li jako 'jid' znak '.', použije se aktuálně zvolený kontakt.
Poznámka: Tento stav se přepíše nejbližším následujícím příkazem "/status" i automatickou změnou stavu při nečinnosti (auto-away).
Tip: 'jid' může obsahovat i zdroj (resource) (tj. jméno@server/zdroj).