view mcabber/doc/help/pl/hlp.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents eebeb4171232
children a6d71ddf927f
line wrap: on
line source


 /HELP [polecenie|+temat]

Wyświetla pomoc dotyczącą danego polecenia lub tematu.
Jeśli nie podano żadnego argumentu, zostanie wyświetlona pomoc o sposobie użycia.
Dostępne polecenia: add, alias, authorization, bind, buffer, chat_disable, clear, color, connect, del, disconnect, echo, event, group, help, iline, info, move, msay, otr, otrpolicy, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, screen_refresh, set, source, status_to, status, version.