view mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents ff0ed873ec19
children
line wrap: on
line source


 /ADD [jid [nickname]]

Dodaje "jid" użytkownika Jabbera do naszego rostera (grupa domyślna) i wysyła powiadomienie żądania do danej osoby. Jeśli nie podano pseudonimu, zostanie użyty jid danej osoby. Jeśli nie podano jid (podano pustą nazwę "") lub jeśli podany jid to ".", zostaną użyte dane aktualnie zaznaczonej osoby.

/add [jid [nickname]]
 Dodaje do naszego rostera "jid" z pseudonimem "nickname"

Przykład: "/add ktoś@jabber.serwer.pl Ktoś"