view mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents bd8424067efe
children
line wrap: on
line source


 /ALIAS [nazwa [= polecenie]]

Polecenie to pozwala dodawać aliasy, które sprawiają, że używanie długich i skomplikowanych poleceń staje się łatwiejsze.
Możesz zarządzać aliasami w następujący sposób:

/alias
 Wypisuje aktualnie zdefiniowane aliasy
/alias nazwa
 Wypisuje wartość aliasu "nazwa"
/alias nazwa=
 Usuwa alias "nazwa"
/alias name = polecenie
 Ustawia alias "nazwa" z wartością "polecenie"

Przykład: "/alias away = status away"