view mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 769249764cde
children 2fdb75cb3725
line wrap: on
line source


 /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
 /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
 /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
 /BUFFER save filename

Polecenie pozwalające zarządzać buforem rozmowy. Dzięki niemu możemy np. przeszukać bufor rozmowy w poszukiwaniu podanego wyrazu, możemy wyczyścić zawartość bufora itp.

/buffer clear
 Czyści okno rozmowy
/buffer close
 Czyści cały bufor rozmowy i zamyka aktualne okno z rozmową
/buffer close_all
 Czyści wszystkie bufory rozmów i zamyka okna z rozmowami
/buffer purge
 Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
/buffer list
 Wyświetla liste wszystkich istniejących buforów, podając ich długość (linie/bloki)
/buffer top
 Skacze na sam początek bufora rozmowy
/buffer bottom
 Skacze na sam koniec bufora rozmowy
/buffer up [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek do góry (domyślnie: pół ekranu)
/buffer down [n]
 Przesuwa bufor o "n" linijek w dół (domyślnie: pół ekranu)
/buffer date "data"
 Skacze do pierwszej linijki, która posiada datę "data" w buforze rozmowy (format daty: "YYYY-mm-dd")
/buffer % n
 Skacze do pozycji %n w buforze rozmowy
/buffer search_backward tekst
 Szuka w tył "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer search_forward tekst
 Szuka w przód "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
/buffer scroll_lock
 Blokuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_unlock
 Odblokowuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
/buffer scroll_toggle
 Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze
/buffer save filename
 Zapisuje zawartość aktualnego bufora do pliku o nazwie "filename"