view mcabber/doc/help/pl/hlp_color.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 7361869b0db9
children
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (status wildcard (color|-)|clear)
 /COLOR mucnick nick (color|-)
 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]

Polecenie 'color' pozwala zarządzać kolorami ekranu w sposób dynamiczny.

/color roster clear
 Usuwa wszystkie reguły w rosterze.
 Kolory wszystkich elementów rostera zostaną ustawione na kolor domyślny.
/color roster status wildcard color
 Ustawia regułe koloru (lub nadpisuje, jeśli już taka istnieje).
 'status'  to ciąg znaków określający jakie statusy elementów rostera mają być dopasowane (np. 'o' oznacza wszystkich o statusie 'online'). '*' oznacza wszystkie statusy.
 'wildcard' to zakres JIDów do dopasowania (np. mikael*)
 'color' to kolor, którego chcemy użyć.
 Jeśli 'color' ustawimy na wartość -, reguła jest usuwana.
 Jeśli więcej niż jedna reguła pasuje, wybierany jest kolor z ostatnio stworzonej (nie nadpisanej) reguły.
/color mucnick nick (color|-)
 Ustawia kolor dla danego nicka. Jeżeli MUC jest w trybie kolorowania nicków(patrz niżej) ten kolor zostanie użyty. Ustawienie 'color' na wartość - oznacza automatyczne kolorowanie, co oznacza, że kolor nie będzie użyty w trybie kolorowania 'preset' ale pozostanie taki sam w trybie kolorowania 'on'.
/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 Ustawia tryb kolorowania MUCa. Jeżeli zostanie podany 'jid' ('.' oznacza aktualnie wybrany) - tryb zostanie ustawiony dla konkretnego MUCa. Jeżeli zostanie użyta wartość '*' tryb zostanie ustawiony dla wszystkich MUCów, wyłączając te ustawione przez 'jid'.
 Tryb 'on' koloruje wszystkie nicki. Tryb 'preset' tylko te ręcznie ustawione przez polecenie /color mucnick, 'off' natomiast wyłącza kolorowanie. Tryb 'on' ustawiany jest domyślnie(jeżeli nie zostanie podany żaden z powyższych). Tryb '-' usuwa ustawienia trybu dla danego 'jid', co oznacza, że użyty zostanie dla niego tryb globalny. Trybu globalnego nie można usunąć.
 Domyślny tryb globalny to 'off'.