view mcabber/doc/help/pl/hlp_disconnect.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 2159cc03eae9
children
line wrap: on
line source


 /DISCONNECT

Przerywa połączenie z serwerem Jabbera.
Uwaga: roster dostępny jest tylko gdy połączenie do serwera jest aktywne, zatem jeżeli nie jesteś połączony lista kontaktów jest pusta.