view mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents acf5bbdddfc0
children 6352c9a79845
line wrap: on
line source


 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list

Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
Jeżeli pierwszy parametr to '*', polecenie będzie dotyczyło wszystkich oczekujących zdarzeń.

/event #N|* accept
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
/event #N|* ignore
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
/event #N|* reject
 Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
/event list
 Wyświetla listę oczekujących zdarzeń