view mcabber/doc/help/pl/hlp_group.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 43e777a5ff06
children
line wrap: on
line source


 /GROUP fold|unfold|toggle [groupname]

To polecenie pozwala zarządzać sposobem wyświetlania grupy.

/group fold [groupname]
 Zwija obecne drzewo grupy w liście kontaktów
/group unfold [groupname]
 Rozwija obecne drzewo grupy w liście kontaktów
/group toggle [groupname]
 Przełącza między stanem (zwinięty/rozwinięty) w obecnym drzewie grupy