view mcabber/doc/help/pl/hlp_iline.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents bd8424067efe
children 5ba4d4bb5465
line wrap: on
line source


 /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
 /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
 /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
 /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
 /ILINE hist_prev|hist_next
 /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
 /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
 /ILINE compl_do|compl_cancel
 /ILINE send_multiline

Polecenia do zarządzania linią komend.

/iline fchar
 Przechodzi do następnego znaku
/iline bchar
 Przechodzi do poprzedniego znaku
/iline char_fdel
 Usunięcie znaku z aktualnej pozycji kursora
/iline char_bdel
 Usunięcie znaku przed aktualną pozycją kursora
/iline char_swap
 Zamiana znaków
/iline fword
 Przesuwa kursor na koniec aktualnego lub następnego wyrazu
/iline bword
 Przesuwa kursor na początek aktualnego lub poprzedniego wyrazu
/iline word_bdel
 Kasuje wyraz od aktualnej pozycji kursora do jego początku
/iline word_fdel
 Kasuje wyraz od aktualnej pozycji kursora do jego końca
/iline word_upcase
 Zamienia wszystkie litery na wielkie w aktualnym wyrazie
/iline word_downcase
 Zamienia wszystkie litery na małe w aktualnym wyrazie
/iline word_capit
 Zamienia pierwszą literę w wyrazie na dużą, a resztę na małe.
/iline hist_beginning_search_bwd
 Szuka wstecz w historii linii zaczynającej się od aktualnego wyrazu aż do pozycji kursora (pozycja kursora nie zmienia się)
/iline hist_beginning_search_fwd
 Szuka naprzód w historii linii zaczynającej się od aktualnego wyrazu aż do pozycji kursora (pozycja kursora nie zmienia się)
/iline hist_prev
 Poprzednia linia z historii
/iline hist_next
 Następna linia z historii
/iline iline_start
 Przechodzi na początek linii
/iline iline_end
 Przechodzi na koniec linii
/iline iline_fdel
 Kasuje znaki od aktualnej pozycji kursora do końca linii
/iline iline_bdel
 Kasuje znaki od początku linii do aktualnej pozycji kursora
/iline iline_accept
 Akceptuje wprowadzoną linię
/iline iline_accept_down_hist
 Akceptuje linie i wstawia następną z historii do linii komend
/iline compl_do
 Dopełnia aktualne słowo w linii komend
/iline compl_cancel
 Anuluje dopełnienie
/iline send_multiline
 Wysyła/przerywa tworzenie wiadomości wielolinijkowej