view mcabber/doc/help/pl/hlp_info.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 2159cc03eae9
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Wyświetla informacje o zaznaczonym elemencie (użytkownik, agent, grupa...)
Dla użytkowników, zasoby wyświetlane są wraz ze statusem, priorytetem oraz z opisem (jeśli dostępny) dla każdego zasobu.