view mcabber/doc/help/pl/hlp_move.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents c3198eea6c3b
children
line wrap: on
line source


 /MOVE [nazwa grupy]

Przenosi aktualną osobę do grupy "nazwa grupy".  Jeśli nie podano nazwy grupy, wtedy osoba jest przenoszona do grupy domyślnej.  Jeśli grupa "nazwa grupy" nie istnieje, zostaje utworzona.
Podpowiedź: jeśli jest włączony tryb czatu, możesz użyć "/roster alternate" aby skoczyć do przeniesionej osoby.