view mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents acf5bbdddfc0
children 9e3f8cbdfe02
line wrap: on
line source


 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort

Wysyła wiadomość złożoną z wielu linii. By napisać pojedynczą wiadomość złożoną z kilku linii, należy użyć trybu wielo-linijkowego.
W trybie wielolinijkowym, każda wpisana linia (oprócz linii komend) będzie dodana do wielolinijkowej wiadomości. Kiedy wiadomość jest gotowa, może być wysłana do aktualnie zaznaczonej osoby za pomocą polecenia "/msay send".
'begin' włącza tryb wielolinijkowy. Pozwala to na dodanie tematu do wiadomości.
Tryb 'verbatim' umożliwia wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika '/'. Tylko polecenie "/msay" (z parametrami send lub abort) może być użyte aby wyjść z trybu 'verbatim'.
'toggle' może zostać przypisana do klawisza w celu szybkiego przełączania trybów (np. "bind M13 = msay toggle" pozwoli na przełączanie trybów kombinacją klawiszy Meta-Enter)

/msay begin [temat]
 Zaczyna redagowanie nowej wiadomości wielolinijkowej o temacie "temat"
/msay verbatim
 Wchodzi w tryb pozwalający na wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika
/msay send [-n|-h]
 Wysyła wiadomość do aktualnie wybranej osoby
/msay send_to [-n|-h] jid
 Wysyła wiadomość do osoby z jabber id "jid"
/msay toggle
 Włącza/wyłącza tryb wielolinijkowy (begin/send)
/msay abort
 Opuszcza tryb wielolinijkowy bez wysyłania wiadomości

Flagi -n oraz -h tworzą odpowiednio wiadomość typu "normal" (normalna) oraz "headline" (nagłówek). Domyślny typ wiadomości to "chat".