view mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents bd8424067efe
children
line wrap: on
line source


 /PGP disable|enable|force|info [jid]
 /PGP setkey [jid [key]]

Polecenie do zmiany ustawień PGP wybranego "jid" (domyślnie aktualnie wybrany kontakt).
Uwaga: szyfrowanie PGP nie będzie użyte jeśli nie zostanie wykryta obsługa PGP po drugiej stronie (nawet jeśli PGP zostanie włączone tym poleceniem). Szyfrowanie PGP można wymusić przełącznikiem "force".

/pgp disable [jid]
 Wyłączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
/pgp enable [jid]
 Włączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
/pgp [+|-]force [jid]
 Wymusza szyfrowanie PGP, nawet dla wiadomości offline, przyjmuje że odbiorca ma włączoną obsługę PGP. Jeśli wiadomość nie może być zaszyfrowana (brakujący klucz lub id kluczu). Ta opcja jest pomijana gdy obsługa PGP jest wyłączona.
/pgp info [jid]
 Pokazuje aktualne ustawienia PGP dla kontaktu
/pgp setkey [jid [key]]
 Ustawienie klucza PGP dla tego kontaktu w celu kodowania wiadomości.
 Jeśli nie podano żadnego klucza, obecny klucz jest usuwany.
 Można podać zamiast jid skrót ".", który zostanie użyty do dodania aktualnie wybranego kontaktu.