view mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 769249764cde
children
line wrap: on
line source


 /RENAME nazwa

Zmienia nazwę aktualnej osoby lub grupy na "nazwa". Jeżeli jako argument polecenia zostanie podany "-" wcześniejsza nazwa zostanie usunięta z listy kontaktów (mcabber będzie wyświetlał JID lub nazwę użytkownika).