view mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents acf5bbdddfc0
children 8cec41ebecb3
line wrap: on
line source


 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search bud
 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock|item_toggle_lock
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|text]

Polecenie służy do zarządzania listą kontaktów.
Dostępne parametry:

/roster bottom
 Skacze na koniec listy kontaktów
/roster top
 Skacze na początek listy kontaktów
/roster up
 Porusza się w górę w liście kontaktów
/roster down
 Porusza się w dół w liście kontaktów
/roster group_prev
 Przejdź do poprzedniej grupy w rosterze
/roster group_next
 Przejdź do następnej grupy w rosterze
/roster alternate
 Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny. Jest szczególnie przydatna po poleceniach typu "/roster unread_next" (Ctrl-q).
/roster unread_first
 Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
/roster unread_next
 Skacze do następnej nieprzeczytanej wiadomości
/roster search "osoba"
 Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
/roster display [mask]
 Wyświetla lub aktualizuje filtr rostera.
 "mask" powinna składać się z liter statusu, który ma być wyświetlany (np. [o]nline, [f]ree_for_chat, [d]o_not_disturb, [n]ot_available, [a]way, [_] offline).
 Na przykład "ofdna" oznacza, że wyświetlani będą tylko połączeni znajomi.
  "*"  może być użyte jako skrót do wyświetlania wszystkich kontaktów
/roster hide_offline
 Ukrywa niedostępnych (działa jak /roster display ofdna)
/roster show_offline
 Pokazuje niedostępnych (działa jak /roster display ofdna_)
/roster toggle_offline
 Włącza/wyłącza wyświetlanie niedostępnych
/roster item_lock [jid]
 Zablokuj wyświetlanie elementu rostera, tak aby był widoczny cały czas (bez względu na jego status)
/roster item_unlock [jid]
 Odblokuj wyświetlanie elementu rostera (działanie odwrotne do /roster item_lock [jid])
/roster item_toggle_lock [jid]
 Włącz/wyłącz blokowanie wyświetlania elementu rostera
/roster hide
 Ukrywa całą liste kontaktów
/roster show
 Pokazuje listę kontaktów
/roster toggle
 Włącza/wyłącza listę kontaktów
/roster note [-|text]
 Ustawia/aktualizuje/usuwa notatkę o użytkowniku.
 Jeśli nie podano "text", notka aktualnego elementu jest wyświetlana -- jeśli jesteś w "status buffer", wszystkie notatki są wyświetlane.
 Jeśli jako "text" podano "-", notatka jest kasowana.