view mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents acf5bbdddfc0
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynającą się od ukośnika '/'.
Flaga "-n"  oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.