view mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents df9efb688676
children 053fd04e5a4d
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-h|-h] [-q] [-f file] jid tekst

Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu, więc jeżeli chcesz wysłać kilka wiadomości do konkretnego zasobu, musisz użyć "/say_to" dla każdej z wiadomości.
Flaga "-n"  oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.
Kiedy "-q" jest użyte, wiadomośc zostanie wysłana w tle i nie zmieni bieżącego aktywnego okna.
Plik zawierający tekst może być podany za pomocą przełącznika "-f" (w tym wypadku, oczywiście nie potrzeba podawać argumentu "tekst" po "jid")