view mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents df9efb688676
children 9fe1c0a54e73
line wrap: on
line source


 /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|opis]]
 /STATUS message -|opis

Wyświetla albo zmienia aktualny status.
Jeśli nie jest podany opis - zostaje wyświetlony aktualny status.
Jeśli podany jest status wraz z opisem, opis ten zastąpi zmienne message* (mogą one być ustawione w pliku konfiguracyjnym).
Jeśli zmieniamy status, a nie ma zdefiniowanych zmiennych message*, lub opis nie jest podany - aktualny opis jest zachowywany.
Jeżeli "opis" jest równy "-", aktualny opis jest czyszczony.
Użycie polecenia "/status message" spowoduje, że mcabber uaktualni opis zachowując bieżący status.