view mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 5d7c5d8e7540
children 9fe1c0a54e73
line wrap: on
line source


 /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [opis]
 /STATUS_TO jid message opis

Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
Jeśli jako jid podasz ".", aktualnie wybrana osoba zobaczy wybrany status.
Porada: to polecenie jest zastępowane przez polecenie "/status".  Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
Porada: jid może zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).