view mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 9cd7d00812f9
children
line wrap: on
line source


 /INFO

Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.