view mcabber/doc/help/pl/hlp_otr.txt @ 1369:acf5bbdddfc0

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 17 Nov 2007 11:35:23 +0100
parents
children
line wrap: on
line source


 /OTR key
 /OTR start|stop|info [jid]
 /OTR fingerprint [jid [fpr]]
 /OTR smpq|smpr [jid] secret
 /OTR smpa [jid]

Wartość "." może być używana jako skrót oznaczający aktualnie wybrany kontakt.

/otr key
 Wyświetla odcisk twojego klucza prywatnego w oknie statusu
/otr start [jid]
 Tworzy kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
/otr stop [jid]
 Zamyka kanał OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego)
/otr info [jid]
 Wyświetla aktualny status OTR dla podanego jid (lub aktualnie wybranego kontaktu)
/otr fingerprint [jid [fpr]]
 Wyświetla aktywny odcisk kanału OTR.
 Jeżeli podano odcisk zamiast 'fpr' stanie się on zaufany. Jeżeli 'fpr' zostanie ustawione na przypadkowy ciąg znaków skrót utraci status zaufanego.
/otr smpq [jid] secret
 Inicjuje protokół "Socialist Millionaires Protocol" dla jid ze wskazanym 'secret'
/otr smpr [jid] secret
 Odpowiada na żądanie "Socialist Millionaires Protocol" używając 'secret' oraz podanego jid
/otr smpa [jid]
 Zakończ działanie protokołu "Socialist Millionaires Protocol"