view mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt @ 1316:bf1a83644998

Another help file update...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:19:02 +0200
parents 3296ab75d8f3
children acf5bbdddfc0
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynającą się od ukośnika '/'.