changeset 1081:09cd1ee00c60

Update PL help files (Salvador)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 05 Dec 2006 19:07:39 +0100
parents 4ce46a278336
children c0e1739a4c93
files mcabber/doc/help/pl/hlp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt
diffstat 5 files changed, 56 insertions(+), 24 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp.txt	Tue Dec 05 19:00:30 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp.txt	Tue Dec 05 19:07:39 2006 +0100
@@ -3,4 +3,4 @@
 
 Wyświetla pomoc dotyczącą danej komendy lub tematu.
 Jeśli nie podano żadnego argumentu, zostanie wyświetlona pomoc o sposobie użycia danej komendy.
-Dostępne komendy: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
+Dostępne komendy: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, quit, rawxml, pgp, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_pgp.txt	Tue Dec 05 19:07:39 2006 +0100
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /PGP disable|enable|info [jid]
+ /PGP setkey [jid [key]]
+
+Polecenie do zmiany ustawień PGP wybranego "jid" (domyślnie aktualnie wybrany kontakt).
+Uwaga: kodowanie PGP nie będzie użyte jeśli nie zostanie wykryta obsługa PGP po drugiej stronie, nawet jeśli PGP zostanie włączone tym poleceniem.
+
+/pgp disable [jid]
+ Wyłączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
+/pgp enable [jid]
+ Włączenie kodowania PGP dla "jid" (albo dla aktualnie wybranej osoby)
+/pgp info [jid]
+ Pokazuje aktualne ustawienia PGP dla kontaktu
+/pgp setkey [jid [key]]
+ Ustawienie klucza PGP dla tego kontaktu w celu kodowania wiadomości.
+ Jeśli nie podano żadnego klucza, obecny klucz jest usuwany.
+ Można podać zamiast jid skrót ".", który zostanie użyty do dodania aktualnie wybranego kontaktu.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Tue Dec 05 19:00:30 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Tue Dec 05 19:07:39 2006 +0100
@@ -1,9 +1,13 @@
 
- /REQUEST time|version [jid]
+ /REQUEST last|time|vcard|version [jid]
 
 Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
 
+/request
+ Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
 /request time
- Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u wybranej osoby
+ Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
+/request vcard
+ Żada Vcard od danej osoby
 /request version
- Żąda zwrócenia wersji klienta osoby
+ Żąda zwrócenia wersji klienta danej osoby
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Tue Dec 05 19:00:30 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Tue Dec 05 19:07:39 2006 +0100
@@ -1,6 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+ /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 
 Komenda 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
 
@@ -34,3 +35,6 @@
 Zmienia rolę użytkownika jid (może być: "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [powód]
 Zmienia przynależność jid'a (może być: "none", "member", "admin", "owner")
+/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
+ Dodaje, usuwa, aktualizuje zakładki (domyślnie dodaje).
+ Jeśli ustawiona jest opcja "autojoin", mcabber automatycznie dołączy do danego MUC po połączeniu z serwerem.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Tue Dec 05 19:00:30 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Tue Dec 05 19:07:39 2006 +0100
@@ -1,12 +1,25 @@
 
- /ROSTER bottom|top|hide_offline|show_offline|toggle_offline
- /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER item_lock|item_unlock
+ /ROSTER bottom|top|up|down
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search bud
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER note [-|text]
 
 Komenda służy do zarządzania listą kontaktów.
 Dostępne parametry:
 
+/roster hide_offline
+ Ukrywa niedostępnych
+/roster show_offline
+ Pokazuje niedostępnych
+/roster toggle_offline
+ Włącza/wyłącza niedostępnych
+/roster item_lock [jid]
+ Zablokuj wyświetlanie elementu rostera, tak aby był widoczny cały czas (bez względu na jego status)
+/roster item_unlock [jid]
+ Odblokuj wyświetlanie elementu rostera, element będzie widoczny ze względu na jego status
 /roster bottom
 Skacze na koniec listy kontaktów
 /roster top
@@ -15,27 +28,21 @@
 Porusza się w górę w liście kontaktów
 /roster down
 Porusza się w dół w liście kontaktów
-/roster hide_offline
- Ukrywa niedostępnych
-/roster show_offline
- Pokazuje niedostępnych
-/roster toggle_offline
- Włącza/wyłącza niedostępnych
+/roster alternate
+ Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po komendach typu "/roster unread_first")
+/roster unread_first
+ Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
+/roster unread_next
+ Skacze do następnej nieprzeczytanej wiadomości
+/roster search "osoba"
+ Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
 /roster hide
 Ukrywa całą liste kontaktów
 /roster show
 Pokazuje listę kontaktów
 /roster toggle
 Włącza/wyłącza listę kontaktów
-/roster item_lock [jid]
- Zablokuj wyświetlanie elementu rostera, tak aby był widoczny cały czas (bez względu na jego status)
-/roster item_unlock [jid]
- Odblokuj wyświetlanie elementu rostera, element będzie widoczny ze względu na jego status
-/roster search [osoba]
- Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
-/roster alternate
- Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po komendach typu "/roster unread_first")
-/roster unread_first
- Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
-/roster unread_next
- Skacze do następnej nieprzeczytanej wiadomości
+/roster note [-|text]
+ Ustawia/aktualizuje/usuwa notatkę o użytkowniku.
+ Jeśli nie podano "text", notka aktualnego elementu jest wyświetlana -- jeśli jesteś w "status buffer", wszystkie notatki są wyświetlane.
+ Jeśli jako "text" podano "-", notatka jest kasowana.