changeset 918:2159cc03eae9

Add PL help files
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 27 Jun 2006 19:15:11 +0200
parents 4c9e80178b48
children 653c1cdfb589
files mcabber/doc/help/pl/hlp.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_clear.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_connect.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_del.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_disconnect.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_group.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_help.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_info.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_move.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_quit.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_version.txt
diffstat 28 files changed, 305 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+ /HELP [command|+topic]
+
+Wyświetla pomoc dotyczącą danej komendy lub tematu.
+Jeśli nie podano żadnego argumentu, zostanie wyświetlona pomoc o sposobie użycia danej komendy.
+Dostępne komendy: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_add.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /ADD [jid [nickname]]
+
+Dodaje "jid" użytkownika Jabbera do naszego rostera (grupa domyślna) i wysyła powiadomienie żądania do danej osoby. Jeśli nie podano ksywy, zostanie użyty jid danej osoby. Jeśli nie podano jid (podano pustą nazwę "") lub jeśli podany jid to ".", zostaną użyte dane aktualnie zaznaczonej osoby.
+
+/add [jid [nickname]]
+ Dodaje do naszego rostera "jid" z ksywą "nickname"
+
+Przykład: "/add ktoś@jabber.serwer.pl Ktoś"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_alias.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /ALIAS [nazwa [= polecenie]]
+
+Polecenie to pozwala dodawać aliasy, które sprawiają, że używanie długich i skomplikowanych komend staje się łatwiejsze.
+Możesz zarządzać aliasami w następujący sposób:
+
+/alias
+ Wypisuje aktualnie zdefiniowane aliasy
+/alias nazwa
+ Wypisuje wartość aliasu "nazwa"
+/alias nazwa=
+ Usuwa alias "nazwa"
+/alias name = polecenie
+ Ustawia alias "nazwa" z wartością "polecenie"
+
+Przykład: "/alias away = status away"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+ /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
+
+To polecenie zarządza subskrybcjami dostępności: pozwala na żądanie subskrybcji dostępności od innych osób z Twojego rostera oraz pozwala kontrolować kto może otrzymać Twoją subskrybcję.
+Jeśli nie podano JID, użyta zostanie aktualnie zaznaczona osoba.
+
+/authorization allow
+ Pozwala danej osobie na otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
+/authorization cancel
+ Anuluje danej osobie otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
+/authorization request
+ Wysyła żądanie subskrybcji dostępności do danej osoby
+/authorization request_unsubscribe
+ Wysyła żądanie usunięcia Twojej subskrybcji dostępności do danej osoby
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /BIND [kod_klawisza [= polecenie]]
+
+Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza].  Aby sprawdzić które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć komendę pod klawisz #265.
+
+/bind
+ Wyświetla wszystkie aktualnie zdefiniowane podpięcia
+/bind kod_klawisza
+ Wyświetla polecenie, które jest podpięte do danego klawisza
+/bind kod_klawisza=
+ Usuwa podpięcie do danego klawisza
+/bind kod_klawisza = polecenie
+ Podpina "polecenie" do klawisza o kodzie "kod klawisza"
+
+Przykład: "/bind 265 = status away" (265 to klawisz F1).
+Uwaga: kody klawiszów mogą być różne w zależności od konfiguracji ncurses.
+Podpowiedź: zamiast komend mogą być używane aliasy.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,32 @@
+
+ /BUFFER [clear|purge|top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
+ /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]
+
+Polecenie pozwalające zarządzać buforem rozmowy. Dzięki niemu możemy np. przeszukać bufor rozmowy w poszukiwaniu podanego wyrazu, możemy wyczyścić zawartość bufora itp.
+
+/buffer clear
+ Czyści okno rozmowy
+/buffer purge
+ Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
+/buffer bottom
+ Skacze na sam koniec bufora rozmowy
+/buffer top
+ Skacze na sam początek bufora rozmowy
+/buffer up [n]
+ Przesuwa bufor o "n" linijek do góry (domyślnie: pół ekranu)
+/buffer down [n]
+ Przesuwa bufor o "n" linijek w dół (domyślnie: pół ekranu)
+/buffer date "data"
+ Skacze do pierwszej linijki, która posiada datę "data" w buforze rozmowy (format daty: "YYYY-mm-dd")
+/buffer % n
+ Skacze do pozycji %n w buforze rozmowy
+/buffer search_backward tekst
+ Szuka w tył "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
+/buffer search_forward tekst
+ Szuka w przód "tekst" w aktualnym buforze rozmowy
+/buffer scroll_lock
+ Blokuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
+/buffer scroll_unlock
+ Odblokowywuje możliwość przesuwania tekstu w buforze
+/buffer scroll_toggle
+ Zmienia stan (blokowanie/odblokowanie) przesuwania w buforze
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_clear.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CLEAR
+
+Polecenie to jest aliasem dla "/buffer clear". Czyści aktualne okno rozmowy.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_connect.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CONNECT
+
+Ustanawia połączenie z serwerem Jabbera.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_del.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /DEL
+
+Usuwa aktualnie zaznaczoną osobę z rostera, usuwa subskrybcję powiadomienia dostępności u danej osoby oraz u nas.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_disconnect.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /DISCONNECT
+
+Przerywa połączenie z serwerem Jabbera.
+Uwaga: roster dostępny jest tylko gdy połączenie do serwera jest aktywne, zatem jeżeli nie jesteś połączony lista kontaktów jest pusta.
\ No newline at end of file
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_event.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT list
+
+Zarządza oczekującymi zdarzeniami.
+Jeżeli pierwszy parametrem to '*', komenda będzie dotyczyła wszystkich oczekujących zdarzeń.
+
+/event #N|* accept
+ Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą akceptowane
+/event #N|* ignore
+ Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą ignorowane
+/event #N|* reject
+ Zdarzenie o podanym numerze (#N) lub wszystkie (*) będą odrzucane
+/event list
+ Wyświetla listę oczekujących zdarzeń
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_group.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+
+ /GROUP fold|unfold|toggle
+
+To polecenie pozwala zarządzać sposobem wyświetlania grupy.
+
+/group fold
+ Zwija obecne drzewo grupy w liście kontaktów
+/group unfold
+ Rozwija obecne drzewo grupy w liście kontaktów
+/group toggle
+ Przełącza między stanem (zwinięty/rozwinięty) w obecnym drzewie grupy
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_help.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /HELP [komenda|+temat]
+
+Wyświetla pomoc dla komendy "komenda".
+Przykład: "/help buffer"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_info.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /INFO
+
+Wyświetla informacje o zaznaczonym elemencie (użytkownik, agent, grupa...)
+Dla użytkowników, zasoby wyświetlane są wraz ze statusem, priorytetem oraz z opisem (jeśli dostępny) dla każdego zasobu.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_move.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /MOVE [nazwa grupy]
+
+Przenosi aktualną osobę do grupy "nazwa grupy".  Jeśli nie podano nazwy grupy, wtedy osoba jest przenoszona do grupy domyślnej.
+Podpowiedź: jeśli jest włączony tryb czatu, możesz użyć "/roster alternate" aby skoczyć do przeniesionej osoby.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_msay.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+ /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
+
+Wysyła wiadomość złożoną z wielu linii. By napisać pojedyńczą wiadomość złożoną z kilku linii, należy użyć trybu wielo-linijkowego.
+W trybie wielolinijkowym, każda wpisana linia (oprócz linii komend) będzie dodana do wielolinijkowej wiadomości. Kiedy wiadomość jest gotowa, może być wysłana do aktualnie zaznaczonej osoby za pomocą komendy "/msay send".
+Podkomenda 'begin' włącza tryb wielolinijkowy. Pozwala to na dodanie tematu do wiadomości.
+Tryb 'verbatim' wyłącza wprowadzanie komend, więc jest możliwe wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika '/'. Tylko komenda "/msay" (z parametrami send lub abort) może być użyta aby wyjść z trybu 'verbatim'.
+The 'toggle' subcommand can be bound to a key to use the multi-line mode quickly (for example, "bind M13 = msay toggle" to switch using the Meta-Enter combination).
+
+/msay begin [temat]
+ Zaczyna redagowanie nowej wiadomości wielolinijkowej o temacie "temat"
+/msay verbatim
+ Wchodzi w tryb pozwalający na wpisywanie linii zaczynających się od ukośnika
+/msay send
+ Wysyła wiadomość do aktualnie wybranej osoby
+/msay send_to [jid]
+ Wysyła wiadomość do osoby z jabber id "jid"
+/msay toggle
+ Włącza/wyłącza tryb wielolinijkowy (begin/send)
+/msay abort
+ Opuszcza tryb wielolinijkowy bez wysyłania wiadomości
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_quit.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /QUIT
+
+Polecenie to zamyka wszystkie połączenia i wychodzi z mcabbera.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,10 @@
+
+ /RAWXML send [ciąg znakow]
+
+Wysyła "ciąg znakow" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
+Nie ma żadnego sprawdzania składni przed wysłaniem.
+
+UWAGA!
+Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracic połączenie z serwerem.
+
+Przykład: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_rename.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /RENAME nazwa
+
+Zmienia nazwę aktualnej osoby lub grupy na "nazwa".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /REQUEST time|version [jid]
+
+Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
+
+/request time
+ Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u wybranej osoby
+/request version
+ Żąda zwrócenia wersji klienta osoby
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_room.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,36 @@
+
+ /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
+ /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+
+Komenda 'room' służy do obsługi wieloużytkownikowych chat-room'ów.
+
+/room join [pokój [nick [hasło]]]
+ Dołącza do pokoju "pokój" z ksywą "nick".  Jeżeli nie ma podanego nicka (albo jeśli jest to pusty ciąg znaków), użyta jest opcja "nickname" z pliku konfiguracyjnego.  Jeżeli podany pokój jest prawidłowy, skrót "." może być użyty zamiast pełnego id pokoju. Opcjonalnie można podać hasło "hasło". Jeśli Twój "nick" zawiera spacje - użyj cudzysłowów.
+/room leave [wiadomość]
+ Opuszcza aktualny pokój. Opcjonalnie można podać wiadomość "wiadomość"
+/room names
+ Wyświetla kto jest w pokoju
+/room nick [nick]
+ Zmienia Twoją ksywę w aktualnym pokoju na "nick"
+/room privmsg [nick] [wiadomość]
+ Wysyła prywatną wiadomość [wiadomość] do osoby "nick"
+/room remove
+ Usuwa aktualny pokój z listy kotaktów (musisz najpierw opuścić pokój)
+/room topic
+ Ustawia temat w aktualnum pokoju
+/room unlock
+ Odblokowywuje aktualny pokój (jeśli jestes jego właścicielem)
+/room destroy [powód]
+ Niszczy aktualny pokój (używać z rozwagą!)
+/room whois [nick]
+ Wyświetla informację MUC osoby "nick"
+/room ban jid [powód]
+ Banuje jid z powodu "powód" (opcjonalnie)
+/room invite jid [powód]
+ Zaprasza osobę jid do aktualnego pokoju z powodu "powód" (opcjonalnie)
+/room kick nick [powód]
+ Wyrzucenie osoby "nick" z aktualnego pokoju z powodu "powód" (opcjonalnie)
+/room role jid role [powód]
+ Zmienia rolę użytkownika jid (może być: "none", "visitor", "participant", "moderator")
+/room affil jid affil [powód]
+ Zmienia przynależność jid'a (może być: "none", "member", "admin", "owner")
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_roster.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,37 @@
+
+ /ROSTER bottom|top|hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
+ /ROSTER search bud
+
+Komenda służy do zarządzania listą kontaktów.
+Dostępne parametry:
+
+/roster bottom
+ Skacze na koniec listy kontaktów
+/roster top
+ Skacze na początek listy kontaktów
+/roster up
+ Porusza się w górę w liście kontaktów
+/roster down
+ Porusza się w dół w liście kontaktów
+/roster hide_offline
+ Ukrywa niedostępnych
+/roster show_offline
+ Pokazuje niedostępnych
+/roster toggle_offline
+ Włącza/wyłącza niedostępnych
+/roster hide
+ Ukrywa całą liste kontaktów
+/roster show
+ Pokazuje listę kontaktów
+/roster toggle
+ Włącza/wyłącza listę kontaktów
+/roster search [osoba]
+ Szuka osoby "osoba", lub osoby której nazwa zawiera słowo "osoba"
+/roster alternate
+ Skacze do ostatniej osoby, która zmieniła stan z dostępnego na niedostępny (jest szczególnie przydatna po komendach typu "/roster unread_first")
+/roster unread_first
+ Skacze do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości
+/roster unread_next
+ Skacze do następnej nieprzeczytanej wiadomości
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SAY tekst
+
+Wysyła wiadomość "tekst" do aktualnie wybranej osoby. Jest użyteczna jeśli chcesz wysłać wiadomość zaczynącą się od ukośnika '/'.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /SAY_TO jid tekst
+
+Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
+Komenda nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SET opcja [= wartość]
+
+Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+ /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|opis]]
+
+Wyświetla albo zmienia aktualny status.
+Jeśli nie jest podany opis - zostaje wyświetlony aktualny status.
+Jeśli podany jest status wraz z opisem, opis ten zastąpi zmienne message* (mogą one być ustawione w pliku konfiguracyjnym).
+Jeśli zmieniamy status, a nie ma zdefiniowanych zmiennych message*, lub opis nie jest podany - aktualny opis jest zachowywany.
+Jeżeli "opis" jest równy "-", aktualny opis jest czyszczony.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+
+ /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [opis]
+
+Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
+Jeśli jako jid podasz ".", aktualnie wybrana osoba zobaczy wybrany status.
+Porada: ta komenda jest zastępowana przez komendę "/status".  Jeśli używasz auto-away, status także zostanie zastąpiony.
+Porada: jid moze zawierać zasób (np. użytkownik@serwer/zasób).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_version.txt	Tue Jun 27 19:15:11 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /VERSION
+
+Wyświetla wersję mcabbera.